Innhold

Utdrag fra boken (forord og første kapittel, i PDF-format)

Innholdsfortegnelse
Forord ………………………………………………………………………………………….. 5
Kapittel 1
Samfunnet som praktisk kunnskap …………………………………………………….. 13

Sykepleie – fag eller funksjon?
Større og dypere innsikt
Vitenskap og teori
Positivisme
Sosialkonstruktivisme
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 2
Individ og organisasjon …………………………………………………………………….. 33
Lagspill og identitet
Profesjonsnøytral ledelse
Født inn i en sosial sammenheng
Fra individets synsvinkel
Ekspertens språk og forståelse
Skapende prosesser
Interaksjon mellom individer
Masken og livet på scenen
Fremmedgjørelse og deltakelse
Ny-marxister
Utvikling av gruppesamarbeid
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 3
Helse og IT …………………………………………………………………………………….. 59
Nye måter å organisere seg på
Datamaskiner som lærer selv
Personlig sporing av helsedata
Personvern og eiendomsrett til helsedata
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 4
Politiske ideer og politiske partier ………………………………………………………… 73
Private fordeler
Folkestyre
Direkte demokrati
Anarki
Forskjellige styreformer
Naturtilstanden
Valg og valgsystemer
Fra embetsmannsstyre til politiske partier
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 5
Kommunen og dens organer ………………………………………………………………. 93
Kommunenes ansvar
Formannskapsmodellen
Nye kommunale samarbeidsmodeller
På Stortingets nåde
Nye kommunale omsorgstjenester
Lokaldemokrati
Offentlighet og åpenhet
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 6
Stortinget og andre statsorganer …………………………………………………………. 121
Offentlighet og kontroll
Regjeringen
Maktfordelingen
Parlamentarisme blir innført
Rettsprosessen
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 7
Europeisk integrasjon og beslutningsprosesser ……………………………………… 140
Innenfor – men utenfor
Europeisk samarbeid mellom mennesker og stater
Europeiske menneskerettigheter
En europeisk lov blir til
Overstatlig samarbeid
En forbundsstat blir til
Den aktivistiske EU-domstolen
Andre former for mellomstatlig samarbeid
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 8
Det internasjonale samfunn ………………………………………………………………… 166
Retten til nasjonal selvbestemmelse
Den westfalske fred
Den europeiske konsert
Maktbalansen
Internasjonal lov
Internasjonale normer og forbilder
Normer blir til avtaler og lover
Reglene for krig og fred
De tre perspektivene
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Kapittel 9
Økonomi, velstand og fordeling …………………………………………………………… 203
Det norske velferdssamfunnet
Klassisk økonomi
Fordeling eller velstand
Neo-klassiske reformer
Nasjonenes velstand
Spontan orden
Kunnskap og entreprenørskap
Markedet for helse
Økonomiske insentiver
Konkurranse på innkjøpssiden
Sanntidsinformasjon og internett
Oppsummering
Nøkkelbegreper
Stikkordregister ………………………………………………………………………………. 233
Personregister ………………………………………………………………………………… 248