Økonomi, velstand og fordeling

Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for det økonomiske menneskes handlinger under forhold med perfekt og imperfekt informasjon
• redegjøre for hvordan ekvilibrium blir nådd i et marked
• redegjøre for entreprenørens rolle i økonomien
• diskutere innovasjonspotensialet i helsesektoren
• diskutere hvordan internett påvirker økonomiske teoriers forklaringsevne

Arbeidsoppgaver
1. Hva betyr det at det økonomiske menneske handler målbevisst for å velge mellom konkurrerende behov?
2. Gi noen eksempler på økonomiske beslutninger i helsesektoren.
3. Hvilken rolle spiller økonomiske modeller i samfunnsvitenskap?
4. Hva innebærer det at tilbuds- og etterspørselskurven i et marked når ekvilibrium?
5. Bruk arbeidskraft, husleie og helsetjenester som tankeeksperiment. Hva vil resultatet være dersom tilbuds- eller etterspørselskurven blir påvirket utenfra (for eksempel ved statlig intervensjon)?
6. Redegjør for a) ytelsesprinsippet (Bismarck-modellen) og b) universalitetsprinsippet (Beverage-modellen) når det gjelder trygdeytelser.
7. Hvordan ønsker økonomen Keynes å påvirke den samlede etterspørselen i samfunnet?
8. Hva innebærer stagflasjon?
9. Hvordan tilpasser aktørene sin adferd i perioder med vedvarende inflasjon?
10. Hvilke økonomiske prosesser kan forklares på a) makronivå? b) mikronivå?
11. Hva er New Public Management (NPM)?
12. Hva innebærer komparative fordeler i internasjonal handel?
13. Hvilken rolle spiller personlige preferanser, ifølge den østerrikske skole i økonomi?
14. Sammenlign begrepet perfekt konkurranse i a) den klassiske og b) den østerrikske tradisjonen.
15. Hva er – ifølge Friedrich Hayek – problemet med å forsøke sentral planlegging av økonomien? Hvordan mener han at koordineringsproblemet kan løses?
16. Hva innebærer begrepet spontan orden?
17. Hva er entreprenørens rolle i økonomien?
18. Gi noen eksempler på hvordan staten forsøker å bruke markedsmekanismer for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsevesenet.
19. Hva er en passende størrelse på den private og den offentlige sektor i økonomien? Kan den ene sektoren bli for stor?