Helse og IT

Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for forskjellen mellom informasjonsteknologi (IT) og informasjonssystem (IS)
• vise eksempler på hvordan IS og IT kan bidra til å forbedre arbeidsgang og organisering i helsesektoren
• analysere virkningen av individers, organisasjoners og staters økte adgang til helsedata
• diskutere etiske problemer knyttet til personlig sporing og bruk av big data i samfunnsplanleggingen
• diskutere en organisasjon ut fra tre synsvinkler: kultur, struktur og prosesser

Arbeidsoppgaver
1. Definér forskjellen på a) informasjonsteknologi (IT) og b) informasjonssystem (IS).
2. Gi noen eksempler på informasjonssystemer som eksisterte i helsevesenet innen datamaskinen.
3. Gi noen eksempler på hvordan informasjonsteknologi (IT) kan hjelpe oss til å utnytte et informasjonssystem (IS) bedre.
4. Kom med et forslag fra din egen erfaring til hvordan IS og IT kan benyttes til å utnytte en helseorganisasjons ressurser bedre.
5. Hva er potensialet for helsesektoren i at store datamengder kan samles inn og systematiseres?
6. Hvordan kan kunstig intelligens og lærende datamaskiner forbedre muligheten til å stille en nøyaktig medisinsk diagnose?
7. Gi noen eksempler på hvilke data som kan samles inn fra en persons kropp ved hjelp av måleapparater.
8. Hvordan kan personlige data benyttes til å a) motivere den enkelte til forbedret helse b) gjøre helsevesenet i stand til å følge en sykdomsutvikling?
9. Hvilke etiske problemer kan big data føre med seg?
10. Hvilke personvernkrav bør samfunnet stille til bruken av personlig helseinformasjon?
11. Hvordan vil innføringen av et nytt IS/IT-system se ut i en organisasjon dersom vekten blir lagt på ett av de følgende perspektivene: a) struktur b) prosesser c) kultur?